Адрес: ул. Екзарх Йосиф №30 Б
НАЧАЛО Проект КОНТАКТИ ЗА НАС УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА КАБИНЕТИ БЮДЖЕТ НОВИНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗАПИСВАНЕ ОБУЧЕНИЯ ЗЛД/GDPR
 English
НОВИНИ
Описание на учебната програма
Покана
Теми за обучение
Бланка за учебна програма - описание
Покана за дейност 1
Теми за обучение за по дейност 1


6 март 2017

6 март -европейски ден на логопедията


06.03.2012 г.

Днес в Логопедичен център - София се състоя среща по двоен повод:

6 МАРТ - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЛОГОПЕДИЯТА

58 ГОДИНИ ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР - СОФИЯ


06.03.2012 г.

РИСК - РЕГИСТЪР – ЛОГОПЕДИЧНАТА ПОМОЩ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТЕЛИНКА ТРАЯНОВА
ДИРЕКТОР НА ДЛЦ


Рискова област: Стратегическа

Конкретен риск:

1. Превенцията на обучителните трудности е държавна политика, а се предвижда да се пренесе на ниво общини, без да има стратегия, програма, стандарти и финансово обезпечаване за нейното осъществяване, което води до увеличаване броя на децата и учениците с обучителни проблеми в училищата.

2. Отсъствие на цялостен поглед върху разпространението на комуникативните нарушения в страната, което да доведе до прецизиране броя на логопедите в системата.

3. Включването на децата и учениците с комуникативни нарушения в групата СОП осигурява финансиране само на тези, които се интегрират с ресурсно подпомагане. Това засяга пряко около 28% от децата в ПУВ и около 25% от учениците в НУВ.

4. Прехвърляне на логопедичната дейност към частни логопедични центрове (поради липса на финансиране) при отсъствие на единни стандарти и механизми за контрол на частната логопедична дейност в България ( в Западна Европа този процес се регулира чрез здравни и социални фондове и по точни и ясни стандарти).

Вследствие се:

• нарушава един от основните принципи на Закона за равен достъп;

• лишават десетки хиляди деца ( над 115000) от безплатна логопедична помощ, която е като трети стълб на превенцията на обучителните трудности, а именно – логопедичната терапия;

• ограничава контрола на държавата върху процеса на превенция на обучителните трудности;

• повлиява негативно върху качеството на обучение на деца и ученици с комуникативни нарушения в училище;

• увеличава броя на децата и учениците със СОП от групата на комуникативните нарушения;

• ограничава достъпността на логопедичните услуги – само за деца и ученици на платежоспособни родители.

5. Отсъствие на единна система за обхванатия брой деца и ученици с комуникативни нарушения в рамките на учебната година.

6. Риск от увеличаване броя на дезинтегрираните ученици (част от тях са от групата на обучителните трудности)


Рискова област: Политическа

Конкретен риск:

1. Риск от недостатъчна приемственост на добрите практики в организиране на логопедичната помощ от различните правителства.

2. Риск от недостатъчно плавен преход при въвеждане на новите държавни политики .


Рискова област: Правна

Конкретен риск:

1. Отсъствие на достатъчно ясна нормативна уредба за функционирането на логопедичната помощ в системата, което води до различното й тълкуване по места.

2. Недостатъчни стандарти за:
• диагностика и диференциална диагностика;
• методиките за логопедична рехабилитация.

3. Отсъствие на стандарти за продължителността на логопедичната работа при отделните комуникативни нарушения

4. Отсъствие на стандарт за това на колко деца се полага един логопед.
Според Европейската статистика за брой логопеди, обслужващи населението от 2008г., България е на последно място с разпределение: 1 логопед на 36000 жители.
вж: http://www.cplol.eu/files/SLT_PP_EU_2008.pdf
Реалният брой към днешна дата е по-голям – само за системата на образование е около 500 логопеди или 1 логопед на 1800 деца и ученици., но спрямо населението на България – на 10000 се пада един логопед.


Рискова област: Работа с човешки ресурси

Конкретен риск:

1. Недостатъчен брой специалисти логопеди в България, готови да покрият около 2000 училища и около 2500 детски градини на територията на страната.

2. Нееднородната квалификация на специалистите, като 2/3 от тях не отговарят на Болонския процес за базисно образование по логопедия (бакалавърска степен по логопедия), което води до понижаване качеството на логопедичните услуги.

3. Недостатъчен професионален капацитет на училищния логопед, който да се отрази на прецизната диагностика и диференциална диагностика, което пък влияе върху качеството на логопедичната услуга.

4. Риск от отсъствие на методична подкрепа на логопедите по места.

5. Риск от определяне или недооценяване на професионалните потребности от обучения на логопедите от непрофесионалисти в областта на логопедията.


Рискова област: Финансова

Конкретен риск:

1. Натоварване на системата с допълнителни средства за включващо обучение на ученици с обучителни проблеми, поради отсъствие на превенцията на обучителните трудности.

2. Отсъствие на ЕРС за работа с дете / ученик с комуникативно нарушение или друг механизъм на финансиране.

3. Риск от конфликт на интереси при определяне от училищния екип на нуждаещите се от допълнителна потребност от ресурсно подпомагане деца и ученици.


Рискова област: Управленческа

Конкретен риск:

1. Неясни механизми и недостатъчен контрол върху логопедичната помощ в системата.14.03.2010 г.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМО
ОТ ОТДЕЛ “ПРИЕМНА” НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЗА “НАБОЛЕЛИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСИРАНЕТО НА ЛОГОПЕДИЧНАТА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ”:№3288/09
26.02.2010 Г.

ДО

Г-ЖА ДЕТЕЛИНКА ТРАЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЛОГОПЕДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
E-mail: logo@abv.bg

Г-ЖА ЛИЛЯНА ЛАЗАРОВА-ЯНЕВА
E-mail: logovarna@abv.bg

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТРАЯНОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛАЗАРОВА-ЯНЕВА,

В отдел “Приемна” на Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи отворено писмо от името на Националното сдружение на логопедите в България. Логопедичен център – София, Логопедичен център – Варна, логопеди от Шумен, Ямбол, Бургас, Сливен, Благоевград, Смолян, Нова Загора, Стара Загора, Казанлък, Габрово, Тетевен, Свищов, Разград, Добрич Търговище и други градове, отнасящо се до необходимостта от логопедична помощ и нейното финансиране.
Бъдете убедена, че подхождаме отговорно към всички получени материали.
Водени от желанието да изясним поставените въпроси, изискахме проверка и становище от имащата отношение институция – Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/.
В резултат, с писмо, подписано от г-н Асен Петров – директор на дирекция “Образователна среда и образователна интеграция, на МОМН, сме информирани, че между г-жа Детелинка Траянова и г-жа Светлана Ломева заместник- министър към онзи момент, е проведена работна среща, съвместно с експерти от министерството. Били са обсъдени наболели проблеми, свързани с финансирането на логопедичната подкрепа на децата и учениците в системата на българското образование, Един от тях е липсата на единен разходен стандарт за издръжка на дете/ученик в логопедичен център и логопедичен кабинет в приложение № 5 Единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2010г. към т. 4 на Решение №937 на Министерски съвет от 08.12.2009г.
В заключение се отбелязва, че с оглед на това е взето решение в МОМН да се създаде работна група с участието и на логопеди от Националното сдружение на логопедите в България, с цел нормативно регламентиране на дейността на логопедичните центрове и кабинети и разработване на единен разходен стандарт за издръжка на дете/ученик в логопедичен център и логопедичен кабинет.
Надяваме се , че сме внесли яснота по въпроса. Готови сме и в бъдеще да разискваме други, поставени от Вас теми.
Благодарим Ви, че се обърнахте с доверие към г-н Бойко Борисов – министър председател на Република България.

С уважение,

НАЧАЛНИК НА
ОТДЕЛ “ПРИЕМНА”: СОНЯ БОЖИКОВА

СЪГЛАСУВАЛ: Д. ФИЛИПОВА

ИЗГОТВИЛ: Л. АНГЕЛОВА


НАЧАЛО Проект КОНТАКТИ ЗА НАС УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА КАБИНЕТИ БЮДЖЕТ НОВИНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗАПИСВАНЕ ОБУЧЕНИЯ ЗЛД/GDPR ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио