МИСИЯ НА ЦЕНТЪРА
Изграждане на логопеди с конкурентни компетентности в духа на българските традиции и съвременни европейски и световни тенденции.
Развитие на личността на детето с комуникативна патология, на неговия потенциал в зависимост от индивидуалните му особености за усвояване на общочовешки и национални ценности.
 
ВИЗИЯ НА ЦЕНТЪРА
Въвеждане на стандарти за работа с комуникативни нарушения и обучителни трудности.
Методична подкрепа на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование за работа с деца и ученици с комуникативни нарушения и обучителни затруднения.
Методична подкрепа на педагогическите специалисти в системата на предучилищното образование по превенция на обучителните трудности.
ДЛЦ - привлекателен подкрепящ специализиран център за деца и ученици с комуникативни нарушения и обучителни трудности.