КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЛОГОПЕД

29 юли 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР
 
 
ДЪРЖАВЕН ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР
 
обявява конкурс по документи за заемане на длъжността“ логопед“  по чл.70, ал.1 от КТ, място гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30Б:
1 щатни бройки
 
Дата и място на провеждане:
 
Конкурсът  за кандидатите, одобрени по документи, ще се проведе в Държавния логопедичен център на адрес гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30Б:
 
Изисквания към кандидатите:

 
 1. Да отговарят на изискванията за Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 2. Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „ бакалавър“ или  „магистър“ по специалността логопедия.
 3. Да нямат:
 • говорни нарушения;
 • диалектен говор;
 • акцент;
 1. Да имат отлични комуникативни способности;
 2. Да умеят да работят с компютър;
 3. Да владеят чужд език;
 4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 
Начин на провеждане на конкурса:
 
Конкурсът се провежда по документи!


Необходими документи:

ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ДОКУМЕНТИТЕ САМО НА КАНДИДАТИ, КОИТО СА ИЗПРАТИЛИ ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ!
 
Необходими документи:

 
 1. Заявление до директора на Държавния логопедичен център;
 2. Диплома за завършено висше образование заедно с приложението към съответната диплома;
 3. Документ за ниво на владеене на език по Европейската езикова рамка;
 4. Европейски формат на  CV;


 
 
 
 
Всички новини »