Нормативна база

Държавният логопедичен център (ДЛЦ) e обучаваща институция от 01.08.2016 г. съгласно чл. 50 ал. 1, т. 3 на Закона за предучилищното и училищното образование.
Организацията провежда обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти от училища, детски градини и центрове за личностно развитие.
Програмите ни са съобразени с изискванията на Наредба №12 от 01 септември 2016г., Наредба за приобщаващо образование  от 10.11.2017г.  и Наредба №15 от 22.07.2019г. на МОН.
Те надграждат и обогатяват знанията на учители, логопеди, психолози и ресурсни учители.
 
След успешно приключване на обучението участниците получават удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.