Практическо приложение на НПИ – диагностика и изработване на план за терапия

 
Кратко описание на темата за обучение:
Курсът Практическо приложение на НПИ – диагностика и изработване план за терапия е насочен към овладяване на знания и умения за прилагане на НПИ, анализиране на получените резултати (количествена и качествена оценка), поставяне на коректна диагноза и изработване на план за терапия.

Форма: присъствена
 
Продължителност: 16 часа
 
Целева група: Програмата е насочена към логопеди и психолози.
 
Умения и компетентности, които се формират: Количествен и качествен анализ на резултати от НПИ с цел поставяне на правилна диагноза и изработване на коректен план за терапия.
 
Материали:
  • Протокол и стимулен материал за извършване на изследването.

ПРОГРАМА