Превенция на обучителни затруднения чрез програма за ранно ограмотяване

Дата на провеждане:
Място на провеждане: Държавен логопедичен център;
Лектор: Аделина Василева или Надя Димитрова;
Цена: 300 лв.

      - Цената включва: обучение, зала и оборудване, материали, удостоверение;
      - Група от минимум 5 човека;
      - Обучението може да бъде проведено и на заявени от Вас дата и място;

 
Сфера на курса:  превантивна, терапевтична
 
Кратко описание на курса: Процесът на ограмотяване и овладяване на академични умения е
свързан с определено равнище на развитие на Висши корови функции (гнозис, праксис), метаезикови умения (осъзнаване на езиковите компоненти) и екзекутивни функции (памет и внимание). Програмата за ранно ограмотяване е базирана върху овладяване на метаезикови умения (осъзнаване на езиковите компоненти) и екзекутивни функции  (памет и внимание).


 
Форма: присъственa
Продължителност: 16 часа
Кредити: 1
Удостоверение: След успешно приключване на обучението и представяне на планове за занятие за всички възрастови групи на  обучаващия, всеки участник получава удостоверение със съответния
 
Целева група:  Програмата е насочена към предучилищни педагози, логопеди, учители в начален етап и ресурсни учители.
 
Умения и компетентности, които се формират:  Придобиване на  знания и умения за прилагане на Програма за ранно ограмотяване .

 
Материали:
 
  • Книги с картинен материал;
  • Диск с материали и методическо ръководство;