Програма за подобряване на разбирането на логико-граматични конструкции при деца от 4 до 7 години с дефицити в езиковото развитие

Дата на провеждане: 02.09.2023 г. - 03.09.2023 г.
Място на провеждане: Държавен логопедичен център;
Лектор: Антоанета Калонкина
Цена: 300 лв.

      - Цената включва: обучение, зала и оборудване, материали, удостоверение;
      - Група от минимум 5 човека;
      - Обучението може да бъде проведено и на заявени от Вас дата и място;

 
Сфера на курса:  превантивна, терапевтична
 
Кратко описание на курса: Разбирането на  ЛГК е сложен психичен процес, състоящ се от различни речеви операции, които предполагат взаимодействия на различни мозъчни структури.
Разбирането на ЛГК се повлиява и зависи от:
  • нивото на развитие на граматичните операции, които се надграждат над серийната организиция на движенията и речта, и функцията на преработка на зрително-пространствената информация.
  • лингвистични особености на граматичните конструкции, като обратимост по смисъл и обратният словоред.
  • възрастови особености в процеса на разбиране на ЛГК и зависимостта му от състоянието на други  ВПФ
Курсът е насочен към изясняване на процесите, участващи в разбирането на  сложните логико -  граматични конструкции в речта на децата и създаване на конкретни логопедични занятия по темата.
Учебната програма за обучението съдържа теоретична и практическа част в съотношение: 1 към 2

 
Форма: присъственa, групова
Продължителност: 16 часа
Кредити: 1
Удостоверение: След успешно приключване на обучението и представяне на планове за занятие за всички възрастови групи на  обучаващия, всеки участник получава удостоверение със съответния кредит.
 
Целева група:  Програмата е насочена към предучилищни педагози, логопеди, учители в начален етап и ресурсни учители.
 
Умения и компетентности, които се формират:  Придобиване на  знания и умения анализ, интерпретиране на резултатите от НПИ свързани с разбирането на сложни логико-граматични конструкции и стратегии и създаване на примерни практически занятия за подобряване разбираенто на ЛГК.

 
Материали:

 
  • Книги с картинен материал;
  • Диск с материали и методическо ръководство;