Програми за езиково развитие на деца от 3 до 7 годишна възраст

Дата на провеждане: виж календара
Място на провеждане: Държавен логопедичен център;
Лектор: Аделина Василева или Надя Димитрова;
Цена: 300 лв.
  • Цената включва: обучение, зала и оборудване, материали, удостоверение;
  • Група от минимум 5 човека;
  • Обучението може да бъде проведено и на заявени от Вас дата и място;
 
Сфера на курса:  превантивна, терапевтична
 
Кратко описание на курса: Програмите за езиково развитие на деца в риск от 3 до 6 години са насочена към превенция на специфичните нарушения на способността за учене. Чрез конкретно разработени теми и занятия, се цели да се развиват всички параметри на езиковата система, както и базисни умения за развитие на метаезикови способности, необходими в процеса на ограмотяване в първи клас.
 
Форма: комбинирана – присъствено- дистанционна ( 8 часа присъствени и 8 часа дистанционни);
Продължителност: 16 часа
Кредити: 1
Удостоверение: След успешно приключване на обучението и представяне на планове за занятие за всички възрастови групи на  обучаващия, всеки участник получава удостоверение със съответния брой квалификационни кредити (16 академични часа, 1 кредит).
 
Целева група:  предучилищни педагози,  логопеди,  ресурсни учители.
 
Умения и компетентности, които се формират: Повишаване на квалификацията и придобиване на надграждащи знания и умения за формиране на езиковите компетентности у деца с дефицити в предучилищна възраст.
 
Материали:
 
  • книги с картинен материал за всяка от възрастовите групи;
  • материали и методическо ръководство;
Програма